Oczekiwane rezultaty projektu

Celem nadrzędnym projektu ICT-DRV jest polepszenie jakości wstępnych i okresowych szkoleń dla profesjonalnych kierowców poprzez użycie zaawansowanych technologicznie metod, tak aby dostosować je do potrzeb rynku w zakresie stworzenia programów szkoleń dla kierowców zawodowych, które będą dostosowywane do tejże grupy docelowej, w szczególności poprzez użycie narzędzi multimedialnych.

Dlatego też konsorcjum projektowe zajmuje się badaniem możliwości, ograniczeń i wymogów dla dostosowania szkoleń kierowców zawodowych do struktury i poza strukturę dyrektywy 2003/59/EC, z użyciem szkoleń komputerowych i symulatorowych. Aby osiągnąć ten cel, zerealizowane zostaną następujące zadania:

 

Aktualny stan wdrożeń i badań w ramach szkoleń z użyciem komputerów i symulatorów jazdy

  • Przegląd aktualnego stanu badań przeprowadzonych nad szkoleniami komputerowymi i symulatorowymi, związanych z szkoleniami kierowców zawodowych
  • Przegląd wdrożeń szkoleń w krajach reprezentowanych przez członków konsorcjum, prowadzonych z użyciem komputerów i symulatorów jazdy, powiązanych z zapisami dyrektywy 2003/59/EC, ale również wychodzących poza ramy dyrektywy
  • Przykłady obiecujących praktyk stosowanych w krajach europejskich i w Kanadzie

Przykłady wysokiej jakości wdrożeń szkoleń z użyciem komputerów i symulatorów jazdy

  • Koncepcje szkoleń pilotażowych  - poświęcone tym obszarom kompetencji, które w szczególności mogą zyskać ze względu na wdrożenie programów nauczania opartych o użycie zaawansowanych technologii, tak aby ułatwić kursantowi proces uczenia się w sposób indywidualny i pomóc wdrożyć tą naukę do zastosowań praktycznych. Są one tworzone w oparciu o badania edukacyjne, projektowanie typu ‘instructional design’ oraz praktykę. Szkolenia te przeznaczane są do użytku jako przykłady szkoleń wysokiej jakości, realizowanych w ramach kwalifikacji kierowców zawodowych, przy pomocy zaawansowanych technologii
  • Opis kompetencji wymaganych przez wykładowców i możliwe szkolenia ułatwiające przeprowadzanie szkoleń z zakresu kwalifikacji kierowców zawodowych w formie i jakości wykładów przeprowadzanych w ramach edukacji wyższej.

Zalecenia dla wdrożeń szkoleń opartych o zaawansowane technologie

  • Rekomendacje dla wdrożeń i integrowania szkoleń z użyciem komputerów i symulatorów jazdy z programami nauczania opartych na dyrektywie 2003/59/EC oraz innych regulacjach krajowych.
  • Scenariusze możliwych realizacji rekomendacji stworzonych w ramach ICT-DRV dla różnych środowisk szkoleniowych w krajach członków konsorcjum projektowego

Wymiana wiedzy i spostrzeżeń pomiędzy kluczowymi graczami na rynku

  • Społeczność kluczowych podmiotów która daje solidne podstawy i stymuluje dialog między twórcami szkoleń opartych o użycie komputerów i symulatorów jazdy, wykładowcami pracującymi z użyciem tych technologii, jednostkami publicznymi zaangażowanymi w implementację dyrektywy 2003/59/EC i innymi podmiotami uczestniczącymi, takimi jak badacze zaangażowani we wdrażanie szkoleń w ramach szkoleń kierowców zawodowych
  • Organizowane w poszczególnych krajach a także międzykrajowo za pomocą platformy internetowej warsztaty dotyczące rozwoju szkoleń kierowców zawodowych, opartych o zaawansowane metody nauczania za pomocą programów komputerowych i symulatorów jazdy, przeznaczone dla kluczowych graczy na rynku
  • Interdyscyplinarna Europejska konferencja dająca możliwość bezpośredniej wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy badaczami, praktykami szkoleń zawodowych i jednostkami publicznymi zainteresowanymi wysokimi jakościowo szkoleniem kierowców zawodowych w ramach programów nauczania z użyciem zaawansowanych technologii 

Wyżej wymienione spodziewane wyniki stanowią remedium na obecnie istniejące braki. Ukazują również dodatkowe elementy stosowane jako tzw. ‘dobre praktyki’ w szkoleniach wspomaganych użyciem narzędzi informatycznych. Projekt adresowany jest również do interesariuszy posiadających ‘moc sprawczą’ – jednostek publicznych oraz ustawodawców na poziomie krajowym i europejskim, a także osób zajmujących się bezpośrednią pracą przy szkoleniach (wykładowcy, twórcy metodologii) oraz tworzeniem oprogramowania na ich potrzeby (programiści oraz badacze).

Latest News

Final ICT-DRV project publication published

The ICT-DRV partners proudly...

4th and final ICT-DRV newsletter published

The final ICT-DRV newsletter...

ICT-DRV and Metalog realise workshop at transport logistics fair in Munich

On May 6th 2015 the projects...

Your input is needed:

We are continuously looking for professional drivers, employers, trainers, representatives of social partners or public/competent bodies in order to get your feedback or input on different aspects of our projects work.